Nội dung câu hỏi: Nhờ công ty Nước cấp lại hóa đơn từ khi đơn vị DNTN Trần Năng đăng kí sử dụng cho đến tháng 03/2021 vì các dữ liệu này đều thuộc lưu trữ phần mềm cũ nên bên đơn vị không tra được. Xin cty giúp đỡ hồi đáp
Câu trả lời:Ngọc đã liên hệ ghi nhận báo CNTT